Yes-E
Lyrics Reethi Kudhin

31881
Correct
Save
Cancel
[Chorus (x2)]
Reethi kudhin feni vahumu hittha vadhe nafsu mishahvathugaa mihury
Elli kalhin feni hooru pareen alhe dhen mi kettheh nuvany

[Verse 1]
Bandi bandi lava dhen buri haluvaala
Loa ehera fari kameh balaala
Adhi nethi nudha ufaleh ebalibe mi hittheh nufurey adhi beynun veye
Gaathan aadhey lowbin ais baddhaala
Karuga thi beehun thi hih eba dhuvey
Nuruhunas varihama buni thibi aadhey
Ladhunugane thihen dhuruga nuhurey
Madu madun thigotha amdhun nuhurey
Kandu wali kolla aissa nashaalaa
Lowbi nuvaakan mashaves eba ingey
Edhu meh nuvaakamakah hama nuvey
Engumeh nuvaakamakah mikan hadhaa
Vedhu methi hashigandu mirey masha kolla

[Chorus (x2)]
Reethi kudhin feni vahumu hittha vadhe nafsu mishahvathugaa mihury
Elli kalhin feni hooru pareen alhe dhen mi kettheh nuvany

[Verse 2]
Vindhu avas vefa himmi thelhey gothu nafsu mi hava ah adhu dhoovaa gothun
Kashfu thi hashigandu vefa vaa gothakun buddhi filaa eba dhey
Boa kiru fodhakah vureh dhonkuramathi feni coathaa fathu gaa huri culavaru
Feni hinithun evelaa gothakunves engi gaimu yageen vejjey
Avahey avahey mee adhi nuba eh ekamaku huva ey mey gandu kudaey
Roave mi andhany alifaan baaey
Loa mi magey dhogu hadhany baaey
Dhuniye mathinadhu adhu feni midhany hama hooru pareen baaey

[Chorus (x2)]
Reethi kudhin feni vahumu hittha vadhe nafsu mishahvathugaa mihury
Elli kalhin feni hooru pareen alhe dhen mi kettheh nuvany

[Verse 3]
Feni fini laefie foni raha karu the-re adu ivi hama foosse niviyey
Foni kan nudhanis adhu vaaney hih edhi hih roe roe loa karunun fureny
Hama nidhi nunidhey kaa hih manuvey fae budu jaha jaha vaa goi nuviyey
Reethi kame mashah libifaa nethakas
Reethi kudhin feni moya ma veyey

[Verse 4]
Beehey irugaa hoonu dhe thun fai
Kairi ve masthun genuvi mi luv eh
Hendhu gaa iru gaa nafsu ge izzai
Neyngi midheveny elhi dhaa goalhin
Nethi numedhaa kan vathu ge e-roalhin
Beehey irugaa hun edhe jismeh
Ken nume dhaane hithun e araameh
Ken nume vane vagu thu gaa libidhey meeru shagaa buiy mastheh kuruvaa
Meeru vahun dhuniyeyge malun
Reethi bahun heddhy e-varun
Hee e-lumun edhumeh fudhumun
Adhives beynun nufudhey mivahun

[Chorus]
Reethi kudhin feni vahumu hittha vadhe nafsu mishahvathugaa mihury
Elli kalhin feni hooru pareen alhe dhen mi kettheh nuvany

Comments

Listen